Terug

Werkwijze

Onderzoek

Alvorens uw ideeën tot een compleet plan worden omgezet is het belangrijk te onderzoeken wat de regels en voorschriften van het plaatselijk geldend bestemmingsplan inhouden. Voor bijna alle soorten van bouwwerken (nieuwbouw, verbouw, renovatie) en gebruiksfuncties zijn begrenzingen gesteld aan afmetingen als o.a. hoogte, oppervlakte en inhoud.

Indien uw plannen niet binnen deze genoemde regels passen kunnen we samen met het plaatselijk gemeentebestuur bekijken of er mogelijkheden zijn om vrijstelling te verlenen op voorschriften en regels uit het bestemmingsplan.

Ontwerp

De kracht van onze ontwerpen komt tot uiting in ultieme samenwerking met de opdrachtgever. Als ontwerpster probeer ik mij zo goed mogelijk in te leven in de leef- en/of werksituatie van de opdrachtgever(s) en weet middels gesprekken de juiste informatie te verzamelen om een zorgvuldig programma van eisen (PvE) te kunnen opstellen. Ruimtelijke beleving, inpassing in de context, functionaliteit en duurzaamheid zijn steekwoorden waarop de nadruk ligt bij het uitwerken van het conceptontwerp en de voorlopige schetsen tot een definitief ontwerp.

Het ontwerp zal worden voorgelegd aan de welstandcommissie van de plaatselijke gemeente en wanneer het ontwerp voldoet aan de 'redelijke eisen van welstand' is het ontwerp gereed voor verdere uitwerking en aanvraag van de uiteindelijk benodigde vergunningen.

Bestek

De vervolgstap na het maken van het definitieve ontwerp is het vervaardigen van de bestektekeningen welke benodigd zijn voor de aanvraag om omgevingsvergunning (voorheen aanvraag om bouwvergunning). Deze bestektekeningen geven inzicht in alle plattegronden, gevels, belangrijk doorsneden, principe van de constructies en details en kunnen tevens gebruikt worden voor een prijsaanvraag. Bij deze fase van het tekenproces dient ook een constructeur ter hand te worden genomen, omdat het belangrijk is dat alle constructie-elementen inzichtelijk worden en op zwaarte worden berekend.

Ook worden andere adviseurs als brandveiligheidsspecialisten, bouwfysisch adviseurs e.d. gevraagd de benodigde rapportages / berekeningen te vervaardigen. Denk hierbij aan berekeningen van o.a. daglicht, oppervlakte gebruiksgebied t.o.v. oppervlakte verblijfsgebied, energieprestatiecoëfficiënt, vluchtroutes, alarminstallaties e.d. Vervolgens kan het plan worden ingediend voor de aanvraag omgevingsvergunning. In deze aanvraag omgevingsvergunning, welke digitaal gebeurd, zijn alle deelvergunningen opgenomen, denk bijvoorbeeld aan de bouwvergunning, inritvergunning, reclamevergunning, vergunning voor waterschap etc. Via dit digitale omgevingsloket (OLO) wordt de vergunning naar het betreffende bevoegd gezag doorgezet.

Vervolgens zal een medewerker van de afdeling bouwen van de betreffende gemeente het plan toetsen aan alle regels / eisen gesteld in het bouwbesluit en de gemeentelijke bouwverordening. Wanneer het plan voldoet aan al deze regels zal een omgevingsvergunning worden verleend en kan na een periode van ter inzage legging van het plan, met bouwen worden begonnen. Voor de uiteindelijke prijsaanvraag ofwel aanbesteding wordt indien gewenst ook een technische omschrijving of een beknopt bouwkundig bestek geschreven. Hierin staan alle ruwouwonderdelen en het afwerkingsniveau van het bouwwerk nauwkeurig omschreven.

Werktekeningen

Veel verbouwingen zijn prima uitvoerbaar aan de hand van de bouwaanvraag-tekeningen (bestektekeningen, maar hoewel zorgvuldig uitgewerkt is toch niet alles daarop zichtbaar.

Bijvoorbeeld de plaats van de stopcontacten, de lichtpunten, de wand-afwerkingen, het exacte verloop van de ventilatiekanalen / vuilwaterafvoer en de verfijning van het ontwerp zijn daar gewoonlijk niet in weergegeven.

Het kan dan verstandig zijn om de bestektekeningen verder uit te werken tot werktekeningen, waar deze zaken wel in staan.

Hoewel dit altijd een behoorlijk werk is, leert de ervaring dat dit tekenwerk zichzelf eenvoudig terugverdient; ten eerste geeft het een goed contract-stuk tijdens de aanbesteding, daarnaast worden de 'verrassingen tijdens de bouw' tot een minimum gereduceerd en dat betekent; minder risico op meerwerk voor de opdrachtgever.

Aanbesteding

De aanbesteding is de procedure waarin de opdrachtgever verschillende bedrijven vraagt een offerte te maken voor het uit te voeren werk. Op een vooraf bepaalde datum sluit de inschrijving op deze aanbesteding en selecteert de opdrachtgever het bedrijf dat de opdracht krijgt. Bij het gunnen spelen zowel de prijs als de datum van aanvang van het werk een belangrijke rol.

Wij kunnen u helpen bij het vinden van geschikte aannemers / bouwers voor uw project en vervolgens zullen wij ervoor zorgdragen dat zij alle benodigde documenten (tekenigen en berekeningen) in bezit krijgen om een prijs te maken.

Begeleiding

Tijdens de bouwfase kan bouwbegeleiding worden verzorgd. Dit kan variëren van intensieve begeleiding, waarbij u als opdrachtgever het werk uit handen wordt genomen, tot een meer beperkte begeleiding waarbij wij u bijstaan, daar waar nodig.

Wij adviseren en vertegenwoordigen de opdrachtgever bij alle zaken die met de uitvoering te maken hebben tot aan de oplevering van het werk. Samenwerking tussen alle betrokken partijen is belangrijk om tot het beoogde resultaat te komen waarbij het plan volgens planning en kostenanalyse verloopt.

Samenwerking

Voor diverse projecten en indien de opdracht zich hiervoor leent werken wij samen met andere ontwerpers en architecten.
Onlangs hebben wij samen met ir. Piet Tuin van Architectenbureau Acanthus te Kerkdriel een groene zonnewoning uitgewerkt. Architect Piet Tuin is vooral gespecialiseerd in het ontwerpen van milieubewuste bouwwerken waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de natuurlijke energiebronnen. Op deze wijze kan het mogelijk zijn om woningen dermate energiezuining te ontwerpen, zodat o.a. geen warmte-terug-win installaties aangebracht hoeven te worden en toch aan de door de overheid gestelde eisen met betrekking tot energiezuinigheid kan worden voldaan. Slim ontwerpen en verantwoord toepassen van duurzame materialen.

Algemene voorwaarden

In onze offertes wordt verwezen naar 'De Nieuwe Regeling 2011' (DNR 2011). De DNR 2011 is een eenduidige regeling, die inspeelt op de te maken afspraken voor verschillende soorten vragen en aanbiedingen in de markt. De DNR 2011 kan worden toegepast op opdrachten van iedere omvang.

Download hier de DNR 2011.